Wij willen dat de onderwijskwaliteit zo hoog mogelijk is en werken volgens onderstaande kernwaarden. Deze hebben we uitgewerkt op drie niveaus. We vinden het heel belangrijk om ouders en leerlingen als partner te zien.

Betrokkenheid
Zowel leerlingen, ouders en leerkrachten voelen zich gezien en gehoord in een omgeving waarin veiligheid, betrokkenheid en autonomie centraal staan.
Leerkrachten
Leerkrachten stralen uit dat ze achter de schoolvisie staan. Het is een gezamenlijke visie. We vinden samenwerking een belangrijke factor. Samen zorgen voor onze leerlingen, betrokken vanuit ons eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel. Betrokkenheid tonen we ook in de groepen. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en observeren bij elkaar in de groepen. Het doel hiervan is om van en met elkaar te leren. We zijn betrokken bij de leerlingen en hun belevingswereld.
Ouders
Ouders worden, vanaf het begin van de schooltijd van hun kinderen, actief betrokken bij het reilen en zeilen op school. Er zijn inloopmomenten in alle groepen, zodat zij een idee hebben van de vormgeving en inhoud van lessen in de groepen. Ouders kunnen meedoen in de Medezeggenschapsraad of activiteitencommissie van de school. Via Parro betrekken we ouders bij de dagelijkse bezigheden.
Leerlingen
Leerlingen zijn betrokken bij de school. We nemen hun visie serieus en vinden het belangrijk hen mee te laten denken en beslissen. Hiervoor gebruiken we onder andere de leerlingenraad. Op kleinere schaal werken we in de groep op deze manier. De eigen inbreng van leerlingen vergroten we tijdens de lessen. Dat betekent dat we op zoek zijn naar wat de leerlingen willen leren. Dit zorgt voor een hogere mate van betrokkenheid.

Duurzaamheid
Leerkrachten
Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie in de school. Zij zijn zich bewust van het belang om de leerlingen te onderwijzen in duurzaamheid en ze laten het goede voorbeeld zien. We houden onze eigen leefomgeving schoon. In plaats van het kopen van nieuwe spullen is het belangrijk bepaalde producten een tweede leven te geven. Naast duurzaam onderwijzen, streven we ook naar een duurzaam gebouw.
Ouders
Ouders staan achter de duurzaamheidsvisie van de school en stralen dit uit naar de leerlingen in gedrag en woord. Ze denken mee met de school en helpen op ons groene schoolplein.
Leerlingen
Leerlingen leren zowel thuis als op school om afval te scheiden. Ze zijn zich bewust van de effecten hiervan. We gebruiken op school duurzame materialen zoals borden, bekers en zo weinig mogelijk plastic. Ook voor het meenemen van eten en drinken stimuleren we het gebruik van een broodtrommel en beker. De speelomgeving is groen en leerlingen leren omgaan met het verzorgen van de wereld om hen heen. Leerlingen zijn zich bewust van de herkomst van etenswaren.

Plezier
Leerkrachten
Plezier en vertrouwen zijn de basis van ons werk. We hebben passie voor ons vak. Leerkrachten hebben een goede werkbalans gevonden en stralen plezier uit op hun werk. Dat is voelbaar voor de ouders. Leerkrachten zijn enthousiast om vernieuwingen te onderzoeken en door te voeren.
Ouders
Ouders zijn blij met hun schoolkeuze. Ze hebben er vertrouwen in dat de leerkrachten hun uiterste best doen om hun kind zich zo goed mogelijk te laten ontplooien. Leerkrachten krijgen dit terug via feedback. Ouders enthousiasmeren elkaar en de kinderen om het beste uit zichzelf te halen.
Leerlingen
Plezier hebben, is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de kinderen. Als je plezier hebt op school, ga je er ook graag naartoe. Pleizier maakt dat je zin hebt in leren, maar ook in spelen, ontdekken en samenzijn.

Samenwerken
Leerkrachten
Leerkrachten werken samen door gedeeld eigenaarschap te aanvaarden. We werken samen met de kinderopvang aan een doorgaande lijn binnen de gehele basisschool. We hebben respect voor elkaars keuzes, gaan in gesprek over elkaars gedachten en accepteren een ieder zoals hij of zij is. Ook op informele momenten komen we samen om elkaar beter te leren kennen. Elkaar helpen vinden we van groot belang. Dit dragen we ook uit naar de leerlingen. We geven en ontvangen feedback. Door regelmatig met collega’s te praten, weten we van elkaar hoe we lesgeven. We geven en vragen elkaar advies.
Ouders
Ouders bundelen de krachten met de leerkrachten om een bruisend activiteitenaanbod te maken voor de leerlingen. Daarnaast werken ze samen met de leerkracht aan de ontwikkeling van elk kind. Door deelname aan de medezeggenschapsraad denken ouders ook mee. Ze spreken zowel de leerkracht als elkaar aan wanneer dat nodig is.
Leerlingen
Leerlingen leren om met elkaar mee te denken over schoolbrede thema’s en feesten. Ze spreken elkaar aan wanneer nodig en leren hoe ze dat zo respectvol mogelijk kunnen doen. Leerlingen, ongeacht hun leeftijd, helpen elkaar binnen de school.